Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. 

Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.

Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Co daje diagnoza psychologiczna?

Celem diagnozy jest określenie:
funkcji intelektualnych
całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży
poziomu funkcji poznawczych (intelekt)
osobowości
depresji
specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych, dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych, nadpobudliwości psychoruchowej

Co składa się na diagnozę?

karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane
bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym
czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli
wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie)
wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka