Zadzwoń

Diagnoza psychologiczna 

Co to jest?

 

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. 

 

Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.

 

Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

 

Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Cel

 

Celem diagnozy jest określenie: 

 

funkcji intelektualnych

całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży

poziomu funkcji poznawczych (intelekt)

osobowości

specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych

dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych

zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych

nadpobudliwości psychoruchowej

depresji

Co składa się na diagnozę?

 

wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz  na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie)

czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli

karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane

bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym

wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka

Zapraszamy do kontaktu

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Zapisy online →

psychoterapia, diagnoza, rozwój osobisty

 

ul. Drewnowska 55a lokal 6
91-002 Łódź

 

Tel.  798-848-550

 

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

© Centrum Psychoterapii Pozytywka