Diagnoza psychologiczna 

798-848-550

9:00-21:00

600-234-155

600-234-155

Diagnoza psychologiczna

 

  

Cel


 

Celem diagnozy jest określenie: 

 

 • funkcji intelektualnych

 • całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

 • poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży

 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt)

 • osobowości

 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych

 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych

 • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych

 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych

 • nadpobudliwości psychoruchowej

 • depresji

Co to jest ?


 

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. 

Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Co składa się na diagnozę ?


 

 • wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz  na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie)

 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli

 • karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane

 • bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym

 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznychi pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

POZYTYWKA PSYCHOTERAPIA, DIAGNOZA, ROZWÓJ OSOBISTY

 

ul. Organizacji WiN 61/6

91-811 Łódź (Bałuty)

 

Piotr  798-848-550

Ola   600-234-155

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

ola@hapcar.pl

Zapraszamy do kontaktu